Informácie o použití cookies

Tento web používá k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

Farba stránky
Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike mládeže

Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike mládeže

Je tomu už viac ako 13 mesiacov, čo najlepší česko-slovenskí cyklisti bojovali v našom regióne o dresy národných majstrov. Časť trate,...

Stredoveký festival Villa Ben 2022

Stredoveký festival Villa Ben 2022

4. ročník stredovekého festivalu Villa Ben sa uskutoční 20. augusta 2022 v bánovskom mestskom parku. Ponúka atraktívny program pre celú rodinu....

Obývačka pod platanom v lete 2022

Obývačka pod platanom v lete 2022

V lete 2022 opäť spolu s knižnicou pripravujeme tvorivé popoludnia pre deti. Štyri stredy počas leta sa stretneme na Námestí Ľ. Štúra v...

 • Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike mládeže

  Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike mládeže

 • Stredoveký festival Villa Ben 2022

  Stredoveký festival Villa Ben 2022

 • Obývačka pod platanom v lete 2022

  Obývačka pod platanom v lete 2022

 • Kultúrne leto 2022

  Kultúrne leto 2022

 • Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

  Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

Hlavná stánkaKnižnica - Bánovské kultúrne centrumO knižnici - Bánovské kultúrne centrum

O knižnici - Bánovské kultúrne centrum

Mestská knižnica Ľ. Štúra patrí pod príspevkovú organizáciu Bánovské kultúrne centrum.

Bánovské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou.

Hospodárenie centra ako príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Hlavné činnosti Bánovského kultúrneho centra sú vymedzené v zákone č.183/2000 Z. z. o knižniciach a sú totožné s činnosťami Knižnice Ľ. Štúra. Svoje služby (výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby, bibliograficko - informačné služby, biograficko - informačné služby ) poskytuje odbornej, pedagogickej, študentskej i širokej verejnosti. Spravuje a fyzicky ochraňuje všetky druhy knižničných fondov, ktoré jej boli zverené do opatery. Zaoberá sa ich organizáciou, preventívnou starostlivosťou a mechanickou očistou. Knižnica Ľ. Štúra napĺňa svoje hlavné poslanie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach. Poskytuje univerzálny a slobodný prístup k informáciám. Napomáha k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov, čím prispieva k ich celoživotnému vzdelávaniu, nezávislému rozhodovaniu a duchovnému rozvoju. Knižnica získava, spracováva a uchováva univerzálny knižný fond, poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií.

Predmet činnosti:

 • Bánovské kultúrne centrum je kultúrnym, výchovným a osvetovým zariadením so všeobecným zameraním, zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktoré aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne aktivity občanov a organizuje kultúrny a spoločenský život,
 • organizovanie podujatí z rôznych žánrov,
 • usporiadanie tanečných zábav, diskoték, divadelných , filmových predstavení, prehliadok v oblasti kultúry a umenia
 • knižničné služby, práca s literatúrou,
 • organizovanie jazykových, počítačových, pohybových kurzov,
 • organizovanie trhov, búrz ,
 • inzertné, kopírovacie, výlepné služby,
 • propagačná a reklamná činnosť,
 • služby správcu digitálnej siete,
 • a činnosť v rozsahu povolenom živnostenským oprávnením.

Bánovské kultúrne centrum je zriadené s účinnosťou od 1. mája 2011.

Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou

Počiatky vzniku knižnice sa datujú od roku 1870.
Knižnica bola spojená s existenciou Meštianskeho čítacieho spolku. Spolok založili miestni učitelia Anton Jakab a Štefan Baríny. Do jeho majetku patrili knihy a časopisy Národnie noviny, Obzor, Orol, Národný hlásnik, Raraška. Knižnica sa skladala z darovaných kníh. Knihy sa požičiavali súkromne do rodín. Túto funkciu vykonávala rodina Lapárovcov. Po roku 1918 knihy požičiaval Anton Šebo. V roku 1922 Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach v snahe pomôcť ľudu pri vzdelávaní sa rozhodlo zakúpiť knihy od Antona Šebu. Knižnica bola umiestnená v budove Mestského domu v Bánovciach nad Bebravou. Prvým knihovníkom bol Alfonz Vojťák. Napriek malému počtu kníh sa hodne kníh požičiavalo. V dobe trvania Slovenského štátu boli mnohé knižnice zatvorené. Medzi ne patrila aj bánovská knižnica. Po oslobodení v roku 1945 došlo k zmenám aj v živote knižníc.  Obnovila sa činnosťbánovskej knižnice. Knihy sa požičiavali jedenkrát v týždni. Odmena pre knihovníka bola 100 korún. Knihovník Vojtech Gašparík bol zamestnancom Národného výboru v Bánovciach nad Bebravou.Funkciu knihovníka vykonával popri zamestnaní. V roku 1948 bolo v knižnici 800 zväzkov kníh. Knižnica bola i naďalej umiestnená v budove Mestského národného výboru, na prízemí. Keď sa v roku 1951 premenovali obecné knižnice na ľudové, v našom meste sa z obecnej knižnice stáva Okresná ľudová knižnica. V roku 1952 sa knižnica presťahovala do Domu osvety. Riaditeľkou knižnice bola Anna Sečanská, zamestnaná na plný úväzok. Knižný fond neustále narastal a rozširovali sa priestory, v ktorých sa knižnica nachádzala.  V roku 1955 sa stal správcom knižnice Štefan Obert, ktorý odovzdal knižnicu Irene Čukanovej. V rokoch 1957 až 1969 pôsobila vo funkcii vedúcej knižnice Margita Lišková. Jej spolupracovníčkou bola Zdenka Užíková. V tejto dobe prichádzali na besedy do Bánoviec významní spisovatelia napr.Rudo Móric, Rudolf Jašík, Miloš Krno, Alfonz Bednár, Katarína Lazarová atď. Zásluhou pracovníčok knižnice bola odhalená pamätná tabuľa Janka Jesenského, národného umelca, spisovateľa a básnika, na dome, v ktorom pracoval v rokoch 1905 – 1914. Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. Za veľmi dobrú prácu s čitateľmi získala knižnica významné ocenenia. Za veľmi dobrú prácu s čitateľmi dostala Okresná ľudová knižnica titul Vzorná ľudová knižnica. Pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bola knižnica premenovaná na Mestskú knižnicu Ľudovíta Štúra. Pod vedením vedúcej knižnice Zdenky Užíkovej sa práca s knihou dostáva na vysokú úroveň. Vo funkcii vedúcej knižnice pôsobila 24 rokov. Pod jej vedením bola knižnica v roku 1974 presťahovaná na sídlisko Sever do priestorov bývalej domovej správy. V týchto priestoroch sa nachádza dodnes.

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

 Copyright © 2021 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk