Farba stránky
Fašiangové veselenie 2

Fašiangové veselenie 2

Súboráci z Drienovca, dobrovoľní hasiči mesta Bánovce a Mestské kultúrne stredisko opäť pripravujú zaujímavé ukončenie fašiangov v našom meste v...

Z rozprávky do rozprávky: Tárajko a Popletajka

Z rozprávky do rozprávky: Tárajko a Popletajka

Tárajko a Popletajka spolu s kamarátmi z rozprávok precestujú celý svet, len aby našli začarovanú kamarátku Pandu Vandu. Predstavenie bude plné...

SMS/EMAIL hlásnik

SMS/EMAIL hlásnik

Vážení občania,  Mesto Bánovce nad Bebravou Vám ponúka novú službu SMS-info, prostredníctvom ktorej môžete byť informovaní o dianí a...

 • Fašiangové veselenie 2

  Fašiangové veselenie 2

 • Z rozprávky do rozprávky: Tárajko a Popletajka

  Z rozprávky do rozprávky: Tárajko a Popletajka

 • SMS/EMAIL hlásnik

  SMS/EMAIL hlásnik

Prenájom drevených stánkov

Mestské kultúrne stredisko ponúka na prenájom drevené predajné stánky, ktoré sa nachádzajú na Námestí Ľ. Štúra. Bližšie informácie získate aj na telefónnych číslach 038/760 30 16 a 0948 274 743, ako aj na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo osobne v MsKS na Ul. J. Matušku v Bánovciach nad Bebravou

PRIHLÁŠKA na prenájom drevených stánkov 

(elektronicka vo formáte pdf)

drevenne-stanky-msks-1drevenne-stanky-msks-2

 

 

TRHOVÝ PORIADOK

 

Týmto Trhovým poriadkom sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na Nám. Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou počas príležitostného trhu

 

Správca trhového miesta: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. ul. J. Matušku 766/19

 

957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Trhovým priestorom je verejné priestranstvo na Nám. Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou - predajné drevené stánky, 3 ks

 

Deň a čas predaja: Pondelok – piatok 8:00 h – 18:00 h

 

Sobota 8:00 h – 12:00 h

 

Podmienky predaja

 

 

1. Na trhových miestach je povolený predaj týchto výrobkov:

 

  1. potravinárske výrobky,

  2. spotrebné výrobky /textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, textilná galantéria, dekoračné a ozdobné predmety, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky a pod./,

  3. knihy, denná a periodická tlač,

  4. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

  5. balená zmrzlina,

  6. ovocie a zelenina, lesné plodiny

  7. kvety,

  8. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,

  9. vlastné použité výrobky /textilné, odevné, športové, spotrebné, obuv a pod./.

 

 

2. Na trhových miestach je povolené poskytovať tieto služby:

 

  1. rýchle občerstvenie a stravovanie /jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste/,

  2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

  3. opravu dáždnikov,

  4. opravu a čistenie obuvi, oprava pančúch a textílií,

  5. kľúčové služby,

  6. opravu hodín,

  7. brašnárstvo,

  8. výrobu a obťahovanie gombíkov.

 

3. Na trhových miestach sa zakazuje predávať5)

 

 1. zbrane a strelivo6),

 2. výbušniny7) a pyrotechnické výrobky8),

 3. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť9),

 4. tabak a tabakové výrobkylO),

 5. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,

 6. jedy, omamné a psychotropné látkyll),

 7. liekyl2),

 8. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,

 9. chránené druhy živočíchovl3) a nebezpečné živočíchyl4),

 10. živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýbl5); zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvieratl6) organizované zväzmi a združeniami chovateľov.

 11. mäso, mlieko a výrobky z nich z domácej produkcie, domácky vyrobené víno a destiláty ako aj ďalšie domáce potravinové produkty /kompóty, sirupy, konzervy, pečivo, polotovary a pod./, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom l7).

 


 

 

5)§ 6 zákona č. l78/l998 Z. z.
6)Zákon NR SR č. 246/l993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.
7)Zákon SNR č. 5l/l988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
8)Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/l99l Zb. o pyrotechnických výrobkoch.
9)Zákon SNR č. 445/l99O Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.
lO)Zákon č. 67/l997 Z. z. o ochrane nefajčiarov.
ll)Nariadenia vlády SSR č. 2O6/l988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov.
l2)Zákon NR SR č. 277/l994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
l3)§ 5, 24, 26 a 29 zákona NR SR č. 287/l994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
l4)§ 8 ods. 2 zákona NR SR č. ll5/l995 Z. z. o ochrane zvierat.
l5)§ 65 vyhlášky FM PaV č. l2l/l987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.
l6)§ 26 zákona NR SR č.337/l998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
l7)Zákon NR SR č. l52/l995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Zákon FZ ČSFR č. 634/l992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Výnos MP SR a MZ SR o vydaní Potravinového kódexu v znení neskorších predpisov.

 

 4. Oprávnenie na predaj

 

Na trhových miestach môžu na základe povolenia predávať:

 

a. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,

 

b. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné plodiny,

 

c. občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 

 

5. Povinnosti predávajúcich

 

 1. Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú povinné

  • zabezpečiť si povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhovom mieste od príslušného orgánul8),

  • preukázať sa oprávnením na podnikanie podľa osobitných predpisov2),

  • označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisovl9)

  • vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia2O),

  • používať elektronickú registračnú pokladňu2l),

  • zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou22),

  • viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov23),

  • pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb udržiavať čistotu a poriadok, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané

  • predávať výrobky alebo poskytovať služby len v predajnom zariadení určenom správcom, dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy

  • dodržiavať tento trhový poriadok

  • zaplatiť stanovené poplatky a náklady za služby spojené s nájmom, určené správcom trhoviska (viď. príloha č.1)

 2. Osoby predávajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú na požiadanie správcu trhoviska a orgánov dozoru24)ďalej povinné

  • predložiť doklad o nadobudnutí tovaru,

  • pri predaji húb predložiť osvedčenie o znalosti húb,

  • preukázať sa splnením povinností podľa predchádzajúceho úseku

   


   

 

l8)§ 3 zákona č. l78/l998 Z. z.
l9)§ 3O ods. l až 5 zákona č. 455/l99l Zb. v znení neskorších predpisov. § l4 zákona č. 634/l002 Zb. v znení neskorších predpisov.
2O)§ ll ods. l písm. g) zákona č. l78/l998 Z. z.
2l)Zákon SNR č. 5ll/l992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Vyhláška MF SR č. 55/l994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.
22)§ l5 zákona NR SR č. l8/l996 Z. z. o cenách.
23)§ 3O ods. 6 zákona č. 455/l99l Zb. Vyhláška MV SR č. l33/l994 Z. z. o inšpekčných knihách.
24)§ l2 zákona č. l78/l998 Z. z.

 


 

 

 

 

6. Organizačné pokyny:

 

 1. platba za prenájom je možná v hotovosti v kancelárii MsKS na ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou na základe vystavenej faktúry, prípadne na účet MsKS, zároveň prenajímateľ zaplatí zálohu vo výške 70,00 € za stánok na základe zmluvy o prenájme

 2. predávajúci sú povinní parkovať svoje automobily na parkovisku za Nemocnicou Bánovce nad Bebravou

 3. prenájom nezahŕňa dodávku elektrickej energie a vody, predávajúci je zodpovedný za stav elektrických spotrebičov a riziká s tým spojené. Napojenie na siete si zabezpečuje predávajúci vlastnými prostriedkami podľa usmernení správcu trhového miesta

 4. verejné toalety sa nachádzajú vo dvore MsÚ

 5. odpad je potrebné vhodiť do vyhradeného kontajnera za Domom služieb

 6. súčasťou zmluvy je preberací protokol o stave stánku pri jeho prevzatí a odovzdaní

 7. stánky si po bezpečnostnej stránke zabezpečuje prenajímateľ samostatne, správca trhoviska nezodpovedá za prípadné škody na tovare a predajnom stánku

 

7. Záverečné ustanovenia

 

Týmto Trhovým poriadkom nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. l78/l998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ako aj z iných právnych predpisov.

 

 

 

Bánovce nad Bebravou, 23.5.2014

 

 

 

Príloha č. 1

 

Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. J. Matušku 766/19,

 

957 01 Bánovce nad Bebravou

 

určuje

 

N Á J O M N É

 

za prenajatý drevený stánok na Nám. Ľ. Štúra

 

počas príležitostného letného trhu

 

komodita

1 deň

2 týždne

1 mesiac

1/2 rok

spotrebný tovar a služby

8,00 €

40,00 €

80,00 €

400,00 €

potravinárske výrobky

5,00 €

25,00 €

50,00 €

250,00 €

ostatné (knihy, kvety, ľudovo – umelecké výrobky...)

3,00 €

15,00 €

30,00 €

100,00 €

 

Cena s DPH

 

Cenník je súčasťou Trhového poriadku vydaného 23.05.2014.

 

Partneri mesačný plagát

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

Bánovské noviny

 Copyright © 2018 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk