Farba stránky
Živá knižnica... rozhovory (nielen) o knihách s Vladom Kulíškom

Živá knižnica... rozhovory (nielen) o knihách s Vladom Kulíškom

Mestská knižnica Ľ. Štúra pozýva 24. septembra 2020 o 16:30 h do priestorov Ži:vy na besedu, ktorej hosťom bude tentokrát Vlado Kulíšek. Od roku...

FK Kassandra: Salto je kráľ

FK Kassandra: Salto je kráľ

FK Kassandra pri MsKS Bánovce nad Bebravou pozývajú 24. septembra 2020 na film s názvom Salto je kráľ. Premietať sa bude v Ži:ve o...

Rande s Heligonicou

Rande s Heligonicou

V nedeľu 27. septembra vás pozývame do Mestského kultúrneho strediska v Bánovciach nad Bebravou na hudobno-zábavný program Rande s Heligonicou so...

Paci Pac a kamaráti

Paci Pac a kamaráti

V pondelok 28. septembra sa všetky deti môžu tešiť na hudobno-zábavný program Paci Pac a kamaráti, ktorý začína o 17:00 h v Mestskom kultúrnom...

FK Kassandra pri MsKS: Srdcová kráľovná

FK Kassandra pri MsKS: Srdcová kráľovná

FK Kassandra pri MsKS Bánovce nad Bebravou uvádza drámu s názvom Srdcová kráľovná. Premietať sa bude 8. októbra 2020 o 20:00 h v Ži:ve. Úspešná...

Divadelné predstavenie Zlatá baňa

Divadelné predstavenie Zlatá baňa

Mestské kultúrne stredisko Bánovce nad Bebravou Vás pozýva na divadelné predstavenie s názvom Zlatá baňa, ktoré sa odohrá v pondelok 12. októbra...

FK Kassandra pri MsKS: Kým sa skončí leto

FK Kassandra pri MsKS: Kým sa skončí leto

Vo štvrtok 22. októbra 2020 uvedie FK Kassandra pri MsKS Bánovce nad Bebravou s originálnym humorom pretkanú drámu Kým sa skončí leto. Premietať...

Piatky pre deti: Strašiak Tomáš

Piatky pre deti: Strašiak Tomáš

Mestské kultúrne stredisko v rámci Piatkov pre deti pozýva rodičov s deťmi na divadelné predstavenie s názvom Strašiak Tomáš. Odohrá sa 23....

 • Živá knižnica... rozhovory (nielen) o knihách s Vladom Kulíškom

  Živá knižnica... rozhovory (nielen) o knihách s Vladom Kulíškom

 • FK Kassandra: Salto je kráľ

  FK Kassandra: Salto je kráľ

 • Rande s Heligonicou

  Rande s Heligonicou

 • Paci Pac a kamaráti

  Paci Pac a kamaráti

 • FK Kassandra pri MsKS: Srdcová kráľovná

  FK Kassandra pri MsKS: Srdcová kráľovná

 • Divadelné predstavenie Zlatá baňa

  Divadelné predstavenie Zlatá baňa

 • FK Kassandra pri MsKS: Kým sa skončí leto

  FK Kassandra pri MsKS: Kým sa skončí leto

 • Piatky pre deti: Strašiak Tomáš

  Piatky pre deti: Strašiak Tomáš

 • Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

  Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

Hlavná stánkaKnižnica - Bánovské kultúrne centrumO knižnici - Bánovské kultúrne centrum

Oznam

Mestské kultúrne stredisko - otváracie hodiny od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00 h a počas podujatí.

Pri vstupe do prevádzky je potrebné dodržiavať nariadenia týkajúce sa hygieny a prevencie. V prípade potreby nám zatelefonujte na 0948274743, 038/7603016 alebo napíšte e-mail na info@kulturabn.skriaditel@kulturabn.sk.Pokiaľ máte zakúpený lístok na akékoľvek podujatie, ktoré sa z dôvodov zabezpečenia prevencie zrušilo, lístok môžete použiť v náhradnom termíne podujatia.

Informačné centrum - otváracie hodiny od 8:00 do 16:00 h. Poprosíme návštevníkov o dodržiavanie nariadení:

 • vstup a pobyt v prevádzke je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
 • do Informačného strediska vstupujte po jednom.

Redakcia Bánovských novín a Bánovskej televízie

Kontakt BTV: 0905 367 579,btv@btv.sk.Kontakt Bánovské noviny: 0948 602 422,noviny@kulturabn.sk
Poprosíme návštevníkov o dodržiavanie nariadení:

 • vstup a pobyt v prevádzke je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
 • do redakcie vstupujte po jednom.

O knižnici - Bánovské kultúrne centrum

Mestská knižnica Ľ. Štúra patrí pod príspevkovú organizáciu Bánovské kultúrne centrum.

Bánovské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou.

Hospodárenie centra ako príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Hlavné činnosti Bánovského kultúrneho centra sú vymedzené v zákone č.183/2000 Z. z. o knižniciach a sú totožné s činnosťami Knižnice Ľ. Štúra. Svoje služby (výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby, bibliograficko - informačné služby, biograficko - informačné služby ) poskytuje odbornej, pedagogickej, študentskej i širokej verejnosti. Spravuje a fyzicky ochraňuje všetky druhy knižničných fondov, ktoré jej boli zverené do opatery. Zaoberá sa ich organizáciou, preventívnou starostlivosťou a mechanickou očistou. Knižnica Ľ. Štúra napĺňa svoje hlavné poslanie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach. Poskytuje univerzálny a slobodný prístup k informáciám. Napomáha k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov, čím prispieva k ich celoživotnému vzdelávaniu, nezávislému rozhodovaniu a duchovnému rozvoju. Knižnica získava, spracováva a uchováva univerzálny knižný fond, poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií.

Predmet činnosti:

 • Bánovské kultúrne centrum je kultúrnym, výchovným a osvetovým zariadením so všeobecným zameraním, zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktoré aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne aktivity občanov a organizuje kultúrny a spoločenský život,
 • organizovanie podujatí z rôznych žánrov,
 • usporiadanie tanečných zábav, diskoték, divadelných , filmových predstavení, prehliadok v oblasti kultúry a umenia
 • knižničné služby, práca s literatúrou,
 • organizovanie jazykových, počítačových, pohybových kurzov,
 • organizovanie trhov, búrz ,
 • inzertné, kopírovacie, výlepné služby,
 • propagačná a reklamná činnosť,
 • služby správcu digitálnej siete,
 • a činnosť v rozsahu povolenom živnostenským oprávnením.

Bánovské kultúrne centrum je zriadené s účinnosťou od 1. mája 2011.

Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou

Počiatky vzniku knižnice sa datujú od roku 1870.
Knižnica bola spojená s existenciou Meštianskeho čítacieho spolku. Spolok založili miestni učitelia Anton Jakab a Štefan Baríny. Do jeho majetku patrili knihy a časopisy Národnie noviny, Obzor, Orol, Národný hlásnik, Raraška. Knižnica sa skladala z darovaných kníh. Knihy sa požičiavali súkromne do rodín. Túto funkciu vykonávala rodina Lapárovcov. Po roku 1918 knihy požičiaval Anton Šebo. V roku 1922 Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach v snahe pomôcť ľudu pri vzdelávaní sa rozhodlo zakúpiť knihy od Antona Šebu. Knižnica bola umiestnená v budove Mestského domu v Bánovciach nad Bebravou. Prvým knihovníkom bol Alfonz Vojťák. Napriek malému počtu kníh sa hodne kníh požičiavalo. V dobe trvania Slovenského štátu boli mnohé knižnice zatvorené. Medzi ne patrila aj bánovská knižnica. Po oslobodení v roku 1945 došlo k zmenám aj v živote knižníc.  Obnovila sa činnosťbánovskej knižnice. Knihy sa požičiavali jedenkrát v týždni. Odmena pre knihovníka bola 100 korún. Knihovník Vojtech Gašparík bol zamestnancom Národného výboru v Bánovciach nad Bebravou.Funkciu knihovníka vykonával popri zamestnaní. V roku 1948 bolo v knižnici 800 zväzkov kníh. Knižnica bola i naďalej umiestnená v budove Mestského národného výboru, na prízemí. Keď sa v roku 1951 premenovali obecné knižnice na ľudové, v našom meste sa z obecnej knižnice stáva Okresná ľudová knižnica. V roku 1952 sa knižnica presťahovala do Domu osvety. Riaditeľkou knižnice bola Anna Sečanská, zamestnaná na plný úväzok. Knižný fond neustále narastal a rozširovali sa priestory, v ktorých sa knižnica nachádzala.  V roku 1955 sa stal správcom knižnice Štefan Obert, ktorý odovzdal knižnicu Irene Čukanovej. V rokoch 1957 až 1969 pôsobila vo funkcii vedúcej knižnice Margita Lišková. Jej spolupracovníčkou bola Zdenka Užíková. V tejto dobe prichádzali na besedy do Bánoviec významní spisovatelia napr.Rudo Móric, Rudolf Jašík, Miloš Krno, Alfonz Bednár, Katarína Lazarová atď. Zásluhou pracovníčok knižnice bola odhalená pamätná tabuľa Janka Jesenského, národného umelca, spisovateľa a básnika, na dome, v ktorom pracoval v rokoch 1905 – 1914. Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. Za veľmi dobrú prácu s čitateľmi získala knižnica významné ocenenia. Za veľmi dobrú prácu s čitateľmi dostala Okresná ľudová knižnica titul Vzorná ľudová knižnica. Pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bola knižnica premenovaná na Mestskú knižnicu Ľudovíta Štúra. Pod vedením vedúcej knižnice Zdenky Užíkovej sa práca s knihou dostáva na vysokú úroveň. Vo funkcii vedúcej knižnice pôsobila 24 rokov. Pod jej vedením bola knižnica v roku 1974 presťahovaná na sídlisko Sever do priestorov bývalej domovej správy. V týchto priestoroch sa nachádza dodnes.

(Ne)tradičný bánovský jarmok

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

 Copyright © 2020 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk